UK

LIU Lun, Cambridge University 1145@cam.ac.uk

XIAO Chaowei, Cambridge University cx223@cam.ac.uk

DENG Wei, Randall Thorp Landscape Architects, Manchester, UK weideng.landscape@gmail.com


FRANCE

LI Mingye, Université Paris-Est, Institut d'Urbanisme de Paris limingyenju@gmail.com


NETHERLANDS

Yawei CHEN, Department of Real estate and Housing, Faculty of Architecture, Delft University of Technology yaweichen@hotmail.com


ITALY

XIE Shuyi, Department of Architecture and Urban Studies,Politecnico di Milano shuyi.xie@polimi.it


USA

ZHOU Jiangping, Iowa State University zhoujp@gmail.com

CHEN Yang, Transport & ICT,the World Bank ychen3@worldbank.org


GERMANY

LIU Yuan, SBA GmbH  liuyuan1858@gmail.com

HUANG Yi, huangyi1982@hotmail.com

LI Xiao, School of Spatial Planning, University of Dortmund, lixiao999981@aliyun.com 


AUSTRALIA

YE Qimao, imaomailbox@yahoo.com.cn


CANADA

FENG Lisi, School of Community and Regional Planning, The University of Britlsh Columbia, Canada feng_lisi@hotmail.com

JAPAN

LI Yan, Graduate School of Ritsumeikan Asia Pacific University yanli@apu.ac.jp


SINGAPORE

CHEN Yu , Department of Architecture, School of Design and Environment, National University of Singapore akicy@nus.edu.sg


HONG KONG

Zongcai WEI, Department of Urban Planning & Design, The University of Hong Kong weizongcai1984@gmail.com 

Tingting Chen, Department of Building and Real Estate, The Hong Kong Polytechnic University tingting.chen@connect.polyu.hk 


BEIJING

XU Jingquan, China Center for Urban Development xujingquan@ccud.org.cn

TANG Yan, School of Architecture,Tsinghua University yantang@mail.tsinghua.edu.cn


SHANGHAI

GAN Jing , College of Architecture and Urban Planning, Tongji University jinggan@tongji.edu.cn

LIN Jiaying, College of Architecture and Urban Planning, Tongji University jiaying_lin@yeah.net

TOP 10