Vol.38,No.6,2023      scale
TOPIC Scale
Written by  Cai Jiaxiu, Lin Xiaoyu, Liu Hanlu

DOI:10.19830/j.upi.2022.006

Written by  Xie Shiying, Chen Tingting, Du Zhiwei, Li Xun

DOI:10.19830/j.upi.2021.400

URBAN STUDY
Written by  Zhu Meng, Chen Jinfu, Guo Manli, Wang Yue

DOI:10.19830/j.upi.2021.290

Written by  Shao Yuan, Ye Dan, Ye Yu

DOI:10.19830/j.upi.2021.241

Written by  Fang Zhiguo, Liu Cong, Xiao Yu, Jin Chenghao, Zhuang Xinjia

DOI:10.19830/j.upi.2022.371

TOP 10